Ευχή του π.Γερβασίου επί τη ευλογήσει της βασιλόπιττας

Από την κοπή πίτας εις την Αναπλαστικήν Σχολήν Πατρών, 2020

Ο Μακαριστός Γέροντας π.Γερβάσιος Παρασκευόπουλος για καθετί που ευλογούσε ήθελε να έχει και την κατάλληλη ευχή. Είτε αυτό αφορούσε γεγονότα ή απλές ιεροπραξίες εντός εκκλησίας, είτε σε οποιανδήποτε περίπτωση εκτός εκκλησίας, ο Γέροντας συνέθετε και την ανάλογη ευχή, όπως για παράδειγμα την ευχή για την δενδροφύτευση, εις τον πρώτον κατασκηνωτικόν χώρον του Προφήτου Ηλιού, όπου ευρέθη, αρκετά χρόνια αργότερα, ο αχειροποίητος Τίμιος Σταυρός εντός του κορμού του πεύκου που είχε φυτέψει ο Γέροντας. ‘Ετσι, και για την κοπή της βασιλόπιτας είχε συντάξει ο αείμνηστος Γέροντας ανάλογη ευχή, την οποία παραθέτουμε.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
(Ἀρχιμ. Γερβασίου Παρασκευοπούλου +1964)
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί πάσης εὐλογίας, ὁ διά τοῦ Ἁγίου Σου Ἀποστόλου Παύλου ἐντειλάμενος ἡμῖν «πάντα πρός δόξαν Θεοῦ ποιεῖν», ὁ διά τοῦ αὐτοῦ εἰπών «πᾶν κτίσμα Θεοῦ καλόν καί οὐδέν ἀπόβλητον μετ’ εὐχαριστίας λαμβανόμενον», ὁ καί τήν προγονικήν ἡμῶν ταύτην κληρονομίαν «τήν βασιλόπιτταν», ὡς σύμβολον ἑνότητος καί ἀγάπης παρά τῶν Πατέρων ἡμῶν προσδεξάμενος, Σύ Εὐλογητέ Κύριε, εὐλόγησον τά Δῶρα ταῦτα καί τούς μέν προσενεγκόντας, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν κατεύθυνον, τούς δέ ἐξ αὐτῶν μεταληψομένους, σώους καί ὑγιαίνοντας, πάντας διατήρησον ἐν τῷ Ὀνόματί Σου, «ἵνα ὦσιν ἕν» πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Ὀνόματός Σου. Ὅτι Σύ εἶ ὁ Δοτήρ τῶν ἀγαθῶν καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Παρακάτω παραθέτουμε τη χειρόγραφη ευχή του αγίου γέροντα Γερβασίου Παρασκευόπουλου, ευγενική χορηγία του μαθητού του αγίου, πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη: