Πρόθεσις ή Προσκομιδή (Λειτουργία εν εμβρύω)

Η σημασία του όρου “Πρόθεσις”

“Ο Θεός, ο Θεός ημών , ο τον ουράνιον άρτον… εξαποστείλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην… Αυτός ευλόγησον την Πρόθεσίν ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν Σου Θυσιαστήριον”.

(Από την ευχήν της Προθέσεως)

Προτάσομεν της θ.Λειτουργίας

την Πρόθεσίν ή Προσκομιδήν, όχι διοτι η θέσις αυτή είναι προς της θ.Λειτουργίας. Τουναντίον, η κανονική και αρχική  αυτής θέσις είναι ψαλλομένου του Χερουβικού ύμνου και ακριβέστερον, μετά το θυμίαμα το κατά τον Χερουβικόν ύμνον , οπότε αναγινώσκεται η ευχή της Προσκομιδης καλουμένη.

Ετελείτο δε το πάλαι μετά την αποχώρησιν εκ του Ναού των κατηχουμένων , ενεργούμενων (δαιμονιώντων) και πάντων των εν μετανοία όντων, των μη δυναμένων να συμετάσχωσι της κοινωνίας των αχράντων ΄Μυστηρίων. Βραδύτερον όμως, μετετέθη η τέλεσίς της προς της θ.Λειτουργίας, ίσως δια χρόνου οικονομίαν και ευκολίαν.

Ας ίδωμεν όμως την σημασίαν του όρου Π ρ ό θ ε σ ι ς:

Όταν λέγωμεν ιεράν ή αγίαν Πρόθεσίν, εννοούμεν τον τόπον (παρατραπέζιον τι ή εξέχουσαν θέσιν ή κόγχην του αγίου Βήματος προς τα αριστερά της αγίας Τραπέζης), επί του οποίου προτίθενται και προπαρασκευάζονται τα προσκομιζόμενα δώρα δια το μυστήριον της θ.Ευχαριστίας. Επί πλέον όμως εννοούμεν και αυτήν ταύτην την ιεράν ακολουθίαν, την τελουμένην υπό του Λειτουργού, δια την κανονική και λειτουργικήν ετοιμασίαν των δώρων εις “άγια αντίτυπα του σώματος και του αίματος του Κυρίου”.

προσκομιδή 3 προσκομιδή 5 προσκομιδή 4 προσκομιδη μεριδες

Η ακολουθία της ιεράς Προθέσεως σήμερον τελείται προς της ενάρξεως της θ.Λειτουργίας, συγκεκριμένως αναγιγνωσκομένων των κανόνων Παρακλητικής  και Μηναίου ή ψαλλομένων των αίνων. Ως τοιαύτη δε αποτελεί είδος προνάου δια την όλην θ.Λειτουργιαν και οιονεί λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν   ε ν   ε μ β ρ ύ ω   εις το κύριον οικοδόμημα της θ.Λειτουργίας.

Εκ τούτων φανερά καθίσταται η αξία και η σημασία της ιεράς Προθέσεως.