Τα σκεύη της ιεράς Προθέσεως

Δια την κανονικήν και λειτουργικήν τέλεσιν της ιεράς Προθέσεως απαιτείται ειδική και επιμελημένη εκπαίδευσις των λειτουργών. Μεγάλη προσοχή απαιτείται προκειμένου να επιλεγούν τα σκεύη, τα οποία θα χρησιμοποιηθώσι, δια την προετοιμασίαν του Μυστηρίου τούτου, εις ο “άγγελοι επιθυμούν παρακύψαι και ου δύνανται”. Η φιλανθρωπία και η ακατάληπτος συγκατάβασις του Δεσπότου μας ενθαρρύνει να ιερουργώμεν το άφθαρτον και πανακήρατον σώμα και αίμα Του με φθαρτά, με “πήλινα σκεύη”! (Σημείωσις: τα ιερά σκεύη, τα προς επιτέλεσιν του φοβερού Μυστηρίου χρησιμοποιούμενα, και ιδιαιτέρως το Ποτήριον, το Δισκάριον και η Λαβίς, καλόν είναι να κατασκευάζονται εκ πολυτίμου μετάλλου, χρυσού ή αργυρού, διότι τότε προφυλάσσονται ασφαλέστερον εκ της οξειδώσεως, εκ της οποίας, ως εκ του τρόπου της χρήσεως, απειλούνται αμέσως και εμμέσως ταύτα).

ιερα σκευη

Κατά ταύτα δέον να υπάρχουν επί της αγίας Προθέσεως:

  1. Δίσκος ή Δισκάριον καθαρώτατον καθ’ όλα και σταθερώς εδραιωμένον.
  2. Αγιον Ποτήριον όμοιον και απηλλαγμένον της από του σπόγγου οξειδώσεως
  3. Αγία Λόγχη δυναμένη να προετοιμάζη και διευκολύνη τον κατόπιν διαμερισμόν του αγίου άρτου
  4. Λαβίς δυναμένη να διευκολύνη τόσον της λήψιν της αγίας μερίδος, όσον και την μετάδοσίν. (Αι μη ειδικώς κατασκευασμέναι έχουν γίνει πρόξενοι θανασίμων αμαρτημάτων. Φευκταίαι αυταί, ως και έχουσαι μακρόν έλασμα με Σταυρόν εις το άκρον. Προσοχή μεγάλη ως προς την λαβίδα. Πολλούς απώλεσε)
  5. Πρόσφορα τρία, ει δυνατόν, ή τόσα όσα απαιτούνται δι’ αντίδωρον, καθαρά, από σίτον ειδικώς εκλελεγμένον και με ζύμην ομοίαν
  6. Οίνον σταφυλής γνησίας και εκλελεγμένης- μακράν οι τεχνητοί οίνοι. Ουδέποτε ο λειτουργός να χρησιμοποιήση οίνον, τον οποίον από ΄της προτεραίας δεν εγεύθη.
  7. τέλος, ύδωρ ουχί από το τυχόν δοχείον
  8. προσφορα προθεσις 2