Τα σκεύη της ιεράς Προθέσεως

Δια την κανονικήν και λειτουργικήν τέλεσιν της ιεράς Προθέσεως απαιτείται ειδική και επιμελημένη εκπαίδευσις των λειτουργών. Μεγάλη προσοχή απαιτείται προκειμένου να επιλεγούν τα σκεύη, τα οποία θα χρησιμοποιηθώσι, δια την προετοιμασίαν του Μυστηρίου τούτου, εις ο “άγγελοι επιθυμούν παρακύψαι και ου δύνανται”. Η φιλανθρωπία και η ακατάληπτος συγκατάβασις του Δεσπότου …

Πρόθεσις ή Προσκομιδή (Λειτουργία εν εμβρύω)

Η σημασία του όρου “Πρόθεσις” “Ο Θεός, ο Θεός ημών , ο τον ουράνιον άρτον… εξαποστείλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην… Αυτός ευλόγησον την Πρόθεσίν ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν Σου Θυσιαστήριον”. (Από την ευχήν της Προθέσεως) Προτάσομεν της θ.Λειτουργίας την Πρόθεσίν ή Προσκομιδήν, όχι διοτι η θέσις …

Σκοπός (της Θείας Λειτουργίας)

Ηνυσται και τετέλεσται, όσον εις την ημετέραν δύναμιν, Χριστέ ο Θεός ημών, το της σης οικονομίας μυστήριον. έσχομεν γαρ του θανάτου σου την μνήμην. είδομεν της Αναστάσεώς σου τον τύπον. ενεπλήσθημεν της ατελευτήτου σου ζωής. απηλαύσαμεν της ακενώτου σου τρυφής. (Από τας ευχάς του Μ.Βασιλείου) Κύριος και τελικός σκοπός πάσης …