Ο Αστερίσκος και τα καλύμματα

Όταν το ιερόν έργον της προπαρασκευής των αντιτύπων του σώματος και αίματος του Σωτήρος  ημών τελειώνει και ο ιερεύς συνεπληρώνει το μνημόσυνον των ζώντων και των κεκοιμημένων δια μερίδος και υπέρ εαυτού, ήδη πρέπει να εξασφαλίση τα ευτρεπισθέντα Άγια, από πάσης τυχόν βλάβης, δια της επικαλύψεως αυτών. Ακριβώς δε φρονούμεν, …