Η θριαμβεύουσα και στρατευομένη Εκκλησία

Αλλ’ ο ιερός Δίσκος, κατά πολύ μεταγενεστέραν πατερικήν διδασκαλίαν, δέον να εμφανίζη και τους καρπούς της μεγάλης επί του σταυρού θυσίας, δια της συμπαραστάσεως παρά τον άγιον Αμνόν και πάντων όσοι αποτελούν το μεν την Εκκλησίαν των πρωτοτόκων, την εν ουρανοίς θριαμβεύουσαν, όσον και την επί γης στρατευομένην, μηδ’ αυτής …