Εξομολόγησις παιδιών

Πάλαι τε και νυν αι γνώμαι περί του αν πρέπη να εξομολογώνται τα μικρά παιδία δεν συμφωνούν, αλλά και από ποίας ηλικίας, επίσης δεν συμπίπτουν, διότι, περί του από ποίας ηλικίας, οι μεν λέγουν, από του δεκάτου έτους, έτεροι από του 14ου έτους, τίνες δε και από του 16ου έτους. …

Το επικαιρότερον πρόβλημα…Έχομεν εξομολόγους;;;

Το ερώτημα τούτο ας αποτελέση την εισαγωγήν εις το επικαιρότερον των προβλημάτων, το οποίον πρώτος έθιξεν εν τω περιοδικω τούτω σεπτός Ιεράρχης (ο άγιος Αργολίδος) υπό τον τίτλον “Ποιμένες εξομολογείσθε;” την απορίαν αυτήν διατυπούμεν οχι αντιλέγοντες προς την ερώτησιν του εν λόγω Ιεράρχου – διότι τότε ουαί ημίν – αλλά …