Η θριαμβεύουσα και στρατευομένη Εκκλησία

Αλλ’ ο ιερός Δίσκος, κατά πολύ μεταγενεστέραν πατερικήν διδασκαλίαν, δέον να εμφανίζη και τους καρπούς της μεγάλης επί του σταυρού θυσίας, δια της συμπαραστάσεως παρά τον άγιον Αμνόν και πάντων όσοι αποτελούν το μεν την Εκκλησίαν των πρωτοτόκων, την εν ουρανοίς θριαμβεύουσαν, όσον και την επί γης στρατευομένην, μηδ’ αυτής …

Ο Αστερίσκος και τα καλύμματα

Όταν το ιερόν έργον της προπαρασκευής των αντιτύπων του σώματος και αίματος του Σωτήρος  ημών τελειώνει και ο ιερεύς συνεπληρώνει το μνημόσυνον των ζώντων και των κεκοιμημένων δια μερίδος και υπέρ εαυτού, ήδη πρέπει να εξασφαλίση τα ευτρεπισθέντα Άγια, από πάσης τυχόν βλάβης, δια της επικαλύψεως αυτών. Ακριβώς δε φρονούμεν, …

Τα σκεύη της ιεράς Προθέσεως

Δια την κανονικήν και λειτουργικήν τέλεσιν της ιεράς Προθέσεως απαιτείται ειδική και επιμελημένη εκπαίδευσις των λειτουργών. Μεγάλη προσοχή απαιτείται προκειμένου να επιλεγούν τα σκεύη, τα οποία θα χρησιμοποιηθώσι, δια την προετοιμασίαν του Μυστηρίου τούτου, εις ο “άγγελοι επιθυμούν παρακύψαι και ου δύνανται”. Η φιλανθρωπία και η ακατάληπτος συγκατάβασις του Δεσπότου …

Πρόθεσις ή Προσκομιδή (Λειτουργία εν εμβρύω)

Η σημασία του όρου “Πρόθεσις” “Ο Θεός, ο Θεός ημών , ο τον ουράνιον άρτον… εξαποστείλας σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην… Αυτός ευλόγησον την Πρόθεσίν ταύτην και πρόσδεξαι αυτήν εις το υπερουράνιόν Σου Θυσιαστήριον”. (Από την ευχήν της Προθέσεως) Προτάσομεν της θ.Λειτουργίας την Πρόθεσίν ή Προσκομιδήν, όχι διοτι η θέσις …

Σκοπός (της Θείας Λειτουργίας)

Ηνυσται και τετέλεσται, όσον εις την ημετέραν δύναμιν, Χριστέ ο Θεός ημών, το της σης οικονομίας μυστήριον. έσχομεν γαρ του θανάτου σου την μνήμην. είδομεν της Αναστάσεώς σου τον τύπον. ενεπλήσθημεν της ατελευτήτου σου ζωής. απηλαύσαμεν της ακενώτου σου τρυφής. (Από τας ευχάς του Μ.Βασιλείου) Κύριος και τελικός σκοπός πάσης …

Τα συγκλονιστικά συναισθήματα του θείου Λειτουργού

“… Δειλία θανάτου καλύπτει την καρδίαν του λειτουργού. Αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται να ζητήση από τον Θεόν το υψηλότερον πράγμα, το αγιώτερον έργον – τι λέγω; Πρόκειται να ζητήση τι ασυγκρίτως υπέρτερον του ουρανού με τας μυριάδας και τα εκατομμύρια των άστρων του. Και όμως είναι καθήκον να ανέλθη εις το …